O nás

Od roku 2005 sa venujeme riešeniam v oblasti informačnej bezpečnosti a  ochrany osobných údajov. Zároveň svoje zameranie rozširujeme do rovnako dôležitých oblastí ďalších systémov riadenia, ktoré potrebuje zaviesť a udržiavať každá organizácia. Poskytujeme konzultačné služby k implementácii bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovnej zdravotnej služby a systému riadenia kvality.

Bezpečnosť informačných systémov s dôrazom na ochranu osobných údajov :

Primárny cieľ u zákazníka :

Vybudovanie a udržiavanie funkčného systému riadenia ochrany citlivých aktív organizácie, konkrétne ochrany osobných údajov, ktorý

SPOČÍVA z :

Dizajnovania, návrhu a implementácie technických, organizačných a personálnych opatrení ktoré napomáhajú udržiavať v organizácii dostupnosť, dôvernosť a integritu spracúvaných osobných údajov a udržateľnosť bezpečnostného povedomia

VEDIE k :

  • Správnej identifikácii a nastaveniu účinných ochranných opatrení
  • Minimalizácii vzniku bezpečnostných incidentov
  • Dodržiavaniu platnej národnej a EU legislatívy

S POMOCOU :

  • Externého auditu (netrpíme prevádzkovou slepotou, disponujeme skúsenosťami a databázou agiend a riešení od našich zákazníkov)
  • bezpečnostnej dokumentácie, ktorú Vám vytvoríme na mieru
  • ochranných opatrení, ktoré navrhneme podľa výsledku bezpečnostnej analýzy
  • udržateľnosti riešenia – eZO, školenia a preškolenia oprávnených a zodpovedných osôb, automatizované riešenia správy ochrany OU a monitoring BI

VYHNETE sa :

vzniku Bezpečnostných incidentov (BI), teda únikom citlivých údajov, ktoré vedú k narušeniu integrity a dôvernosti spracúvaných dát.

  • Občianskoprávnym sporom, sankciám dozorných orgánov
  • Finančným a prevádzkovým stratám pri obnove poškodených alebo zničených dát
  • Poškodeniu dobrého mena u zákazníkov, dodávateľov, Vašich partnerov

Comments are closed.